wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin promocji „produkt za 1 grosz”

REGULAMIN PROMOCJI
„PRODUKT ZA 1 GROSZ”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin Promocji pod nazwą: „PRODUKT ZA 1 GROSZ” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „PRODUKT ZA 1 GROSZ” jest Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres siedziby: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.qms.com.pl/
4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które dokonały jednorazowych zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego za kwotę minimum 599 zł brutto.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
1. Organizator / Sprzedawca - Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres siedziby: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.
2. Sklep Internetowy – sklep funkcjonujący pod adresem www.qms.com.pl.
3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora.
4. Promocja „PRODUKT ZA 1 GROSZ” / Promocja - promocja polegająca na umożliwieniu Kupującemu zakupu wybranego przez Organizatora produktu za 1 grosz przy dokonaniu przez Kupującego jednorazowo zakupów w Sklepie Internetowym za minimalną kwotę 599 złotych brutto, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Uczestnik Promocji - Kupujący, który dokona w Sklepie Internetowym jednorazowo zakupów za minimalną kwotę 599 zł brutto i wyrazi chęć udziału w Promocji poprzez zaznaczenie w zamówieniu chęci nabycia Produktu za 1 grosz.
6. Produkt za 1 grosz –wybrany przez Organizatora produkt, który Kupujący może nabyć za 1 grosz po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Czas trwania Promocji – Promocja obowiązuje w dniach od 1 września 2021 roku do 15 października 2021 roku.

III. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. Udział w Promocji i uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2. Przystąpienie do Promocji oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja prowadzona jest przez Organizatora.
4. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe w dowolnym momencie jej trwania.
5. Wartość zakupionych Produktów, uprawniająca do nabycia Produktu za 1 grosz wynosi minimum 599 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto.
6. Aby wziąć udział w Promocji należy:
a. zrobić w Sklepie Internetowym zakupu za kwotę minimum 599 złotych brutto,
b. zaznaczyć na etapie składania zamówienia w Sklepie Internetowym – w sekcji Koszyk – chęć nabycia Produktu za 1 grosz.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący / Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo nabycia Produktu za 1 grosz.
8. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu za 1 grosz zakupionego w ramach Promocji, Organizator zwróci Klientowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt za 1 grosz.
9. Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
10. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie przez Kupującego / Uczestnika Promocji zamówienia skutkujące niemożliwością nabycia Produktu za 1 grosz.

IV. CZAS TRWANIA, ZAKOŃCZENIE PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje w dniach od 1 września 2021 roku do 15 października 2021 roku.
2. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia Promocji z ważnego powodu rozumianego jako zakończenie współpracy z producentami i dystrybutorami Produktów objętych niniejszą Promocją. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o planowanym zakończeniu Promocji z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/.
3. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji, Organizator wyznaczy Uczestnikom dodatkowy termin do wykorzystania Kuponu Rabatowego, nie krótszy niż 7 dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/.


V. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@qms.com.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://qms.com.pl/regulamin-promocji-produkt-za-1-grosz i wchodzi w życie od dnia 01.09.2021 r.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni jego tekst poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
5. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:
a. telefonicznie: + 12 357 65 03 lub 510 252 007
b. e-mail: biuro@qms.com.pl
c. pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków
12. Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://qms.com.pl/
13. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
14. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://qms.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3.

do góry
Projekt i wykonanie: 9SG - Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper Premium