wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin promocji „Kod rabatowy 10 złotych za Newsletter”

REGULAMIN PROMOCJI
„KOD RABATOWY 10 ZŁOTYCH ZA NEWSLETTER”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin Promocji pod nazwą: „KOD RABATOWY 10 ZŁOTYCH ZA NEWSLETTER” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „KOD RABATOWY 10 ZŁOTYCH ZA NEWSLETTER” jest Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres siedziby: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.qms.com.pl/
4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz otrzymały od Organizatora Kod Rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji.
5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które udostępniły Organizatorowi swój adres e-mail, w celu zapisania się do usługi Newsletter Sklepu Internetowego. Organizator, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zapisania się przez daną osobę do usługi Newsletter dla kanału e-mail, wysyła kod rabatowy na adres mailowy podany przez daną osobę celem zapisania się do usługi Newsletter.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
1. Organizator / Sprzedawca - Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres siedziby: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.
2. Sklep Internetowy – sklep funkcjonujący pod adresem www.qms.com.pl.
3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora.
4. Uczestnik Promocji - Kupujący, który legitymuje się Kodem Rabatowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Promocja „KOD RABATOWY 10 ZŁOTYCH ZA NEWSLETTER” / Promocja - promocja organizowana przez Organizatora, która polega na tym, że Kupujący, będący Uczestnikiem Promocji, otrzymuje w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie Kod Rabatowy, który uprawnia Uczestnika Promocji do skorzystania z Rabatu w wysokości 10 (słownie: dziesięć) złotych na kolejne zakupy dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z wyłączeniem następujących produktów:
a. urządzeń kosmetycznych (https://qms.com.pl/urzadzenia-kosmetyczne),
b. rękawic (https://qms.com.pl/rekawice-kosmetyczne),
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Produkty – towary znajdujące się w aktualnym asortymencie Organizatora, z wyłączeniem urządzeń kosmetycznych oraz rękawic, o których mowa w pkt 7 i 8 poniżej, które Uczestnicy Promocji mogą nabywać z wykorzystaniem otrzymanego Kodu Rabatowego.
7. Urządzenia kosmetyczne – towary znajdujące się w aktualnym asortymencie Organizatora, wyłączone z Promocji; szczegółowy wykaz towarów nieobjętych niniejszą Promocją znajduje się na stronie https://qms.com.pl/urzadzenia-kosmetyczne.
8. Rękawice - towary znajdujące się w aktualnym asortymencie Organizatora, wyłączone z Promocji; szczegółowy wykaz towarów nieobjętych niniejszą Promocją znajduje się na stronie https://qms.com.pl/rekawice-kosmetyczne.
9. Kod rabatowy – kod przesyłany przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji po spełnieniu przez Uczestnika Promocji warunków określonych w niniejszym Regulaminie, który uprawnia do uzyskania w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Kodu, Rabatu w wysokości 10 (słownie: dziesięć) złotych na kolejne zakupy dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
10. Rabat – rabat w wysokości 10 (słownie: dziesięć) złotych na kolejne zakupy dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Czas trwania Promocji – Promocja obowiązuje w dniach od 1 września 2021 roku do 15 października 2021 roku.

III. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

1. Udział w Promocji i uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2. Przystąpienie do Promocji oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja prowadzona jest przez Organizatora.
4. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe w dowolnym momencie jej trwania.
5. Wartość zakupionych Produktów, uprawniająca do wykorzystania Rabatu, wynosi minimum 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych brutto.
6. Aby wziąć udział w Promocji należy:
a. skutecznie zapisać się do usługi Newsletter w Sklepie Internetowym (www.qms.com.pl),
b. złożyć w Czasie trwania Promocji zamówienie na Produkty objęte Promocją znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji, o łącznej wartości minimum 150 zł brutto,
c. wpisać otrzymany od Organizatora Kod Rabatowy na końcowym etapie złożenia Zamówienia – w sekcji Koszyk – w miejscu do tego przeznaczonym. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia, nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.
7. Przez skuteczne zapisanie się do usługi Newsletter w Sklepie Internetowym rozumie się sytuację kiedy Kupujący wprowadzi swój adres e-mail do odpowiedniego okienka znajdującego się w Sklepie Internetowym, a następnie potwierdzi chęć zapisania się do usługi Newsletter, otwierając otrzymany od Organizatora na wskazany przez siebie adres e-mail link aktywujący. Otwarcie linku przeniesie Kupującego do Sklepu Internetowego, gdzie pojawi się komunikat o dodaniu adresu e-mail do listy mailingowej.
8. Organizator, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zapisania się przez Kupującego do usługi Newsletter dla kanału e-mail, wysyła kod rabatowy na adres mailowy podany przez Kupującego celem zapisania się do Newslettera.
9. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 10 zł, liczonego od aktualnej ceny Produktu lub Produktów. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktu lub Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
10. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej ceny zakupionych Produktów objętych Promocją. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Organizator zwróci Klientowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (cenę obniżoną o wartość lub proporcjonalną część wartości Rabatu). W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie zwraca wszystkich zakupionych z wykorzystaniem kodu Produktów objętych Promocją, otrzymuje zwrot pomniejszony proporcjonalnie o wartość Rabatu. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika Promocji nie powoduje możliwości ponownego wykorzystania Rabatu.
11. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
12. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
13. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
14. Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 14 dni od daty uzyskania Kodu Rabatowego.
15. Wraz z utratą Kodu Rabatowego następuje utrata możliwości skorzystania z Rabatu udzielanego przy następnych zakupach u Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość uzyskania duplikatu Kodu Rabatowego. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kodem Rabatowym przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

IV. CZAS TRWANIA, ZAKOŃCZENIE PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje w dniach od 1 września 2021 roku do 15 października 2021 roku.
2. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia Promocji z ważnego powodu rozumianego jako zakończenie współpracy z producentami i dystrybutorami Produktów objętych niniejszą Promocją. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o planowanym zakończeniu Promocji z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/.
3. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji, Organizator wyznaczy Uczestnikom dodatkowy termin do wykorzystania Kuponu Rabatowego, nie krótszy niż 7 dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/.


V. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@qms.com.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://qms.com.pl/regulamin-promocji-kod-rabatowy-10-zlotych-za-newsletter i wchodzi w życie od dnia 01.09.2021 r.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni jego tekst poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
5. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:
a. telefonicznie: + 12 357 65 03 lub 510 252 007
b. e-mail: biuro@qms.com.pl
c. pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków
17. Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://qms.com.pl/
18. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
19. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://qms.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3.

do góry
Projekt i wykonanie: 9SG - Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper Premium