wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin promocji "10 % rabatu na następne zakupy w QMS"

REGULAMIN PROMOCJI
„10 % RABATU NA NASTĘPNE ZAKUPY W QMS”

 

 1. Niniejszy regulamin Promocji pod nazwą: „10 % RABATU NA NASTĘPNE ZAKUPY W QMS” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

 2. Organizatorem Promocji „10 % RABATU NA NASTĘPNE ZAKUPY W QMS” jest Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.

 3. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz otrzymali od Organizatora kupon rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji.

 

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. Organizator / Sprzedawca - Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.

 2. Sklep stacjonarny – sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora przy ul. Prochowej 13A, 31 – 532 Kraków.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary w Sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Organizatora;

 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Uczestnik Promocji - Kupujący, który legitymuje się Kuponem Rabatowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. Promocja „10 % RABATU NA NASTĘPNE ZAKUPY W QMS” / Promocja - promocja organizowana przez Organizatora, która polega na tym, że Kupujący, będący Uczestnikiem Promocji, otrzymuje w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie Kupon Rabatowy, który uprawnia Uczestnika Promocji do skorzystania z Rabatu w wysokości 10 % wartości kolejnych zakupów dokonywanych w sklepie stacjonarnym Organizatora lub telefonicznie u Organizatora, z wyłączeniem następujących produktów:

  1. urządzeń kosmetycznych (https://qms.com.pl/urzadzenia-kosmetyczne),

  2. produktów objętych promocją (https://qms.com.pl/pl/promotions),

  3. rękawic (https://qms.com.pl/rekawice-kosmetyczne),

  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Produkty – towary znajdujące się w aktualnym asortymencie Organizatora nieobjęte ofertą promocyjną, z wyłączeniem urządzeń kosmetycznych oraz rękawic, które Uczestnicy Promocji mogą nabywać z wykorzystaniem otrzymanego Kuponu Rabatowego.

 2. Urządzenia kosmetyczne – towary znajdujące się w aktualnym asortymencie Organizatora, wyłączone z Promocji; szczegółowy wykaz towarów nieobjętych niniejszą Promocją znajduje się na stronie https://qms.com.pl/urzadzenia-kosmetyczne.

 3. Rękawice - towary znajdujące się w aktualnym asortymencie Organizatora, wyłączone z Promocji; szczegółowy wykaz towarów nieobjętych niniejszą Promocją znajduje się na stronie https://qms.com.pl/rekawice-kosmetyczne.

 4. Gazeta promocyjna – druk wydawany raz w miesiącu przez Organizatora służący wyłącznie celom promocyjnym, w którym zamieszczany jest Kupon rabatowy / Kupony Rabatowe. Dystrybucja Gazet promocyjnych zawierających Kupony Rabatowe pozostaje w wyłącznej gestii Organizatora i nie może stanowić jakichkolwiek podstaw do roszczeń ze strony osób trzecich.

 5. Kupon rabatowy – umieszczony w Gazecie promocyjnej Organizatora kupon uprawniający do uzyskania w czasie obowiązywania Gazety promocyjnej rabatu w wysokości 10 % wartości kolejnych zakupów dokonywanych w sklepie stacjonarnym Organizatora lub telefonicznie u Organizatora, z wyłączeniem produktów objętych promocją, urządzeń kosmetycznych oraz rękawic, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Rabat – rabat w wysokości 10% wartości kolejnych zakupów dokonywanych w sklepie stacjonarnym Organizatora lub telefonicznie u Organizatora, który Uczestnik może uzyskać poprzez wykorzystanie Kuponu Rabatowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Udział w Promocji „10 % RABATU NA NASTĘPNE ZAKUPY W QMS” i uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 2. Przystąpienie do Promocji „10 % RABATU NA NASTĘPNE ZAKUPY W QMS” oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

 3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja prowadzona jest przez Organizatora.

 4. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe w dowolnym momencie trwania Promocji.

 5. Uczestnik uzyskuje prawo do udziału w Promocji z chwilą otrzymania od Organizatora Gazety Promocyjnej, w której znajduje się Kupon Rabatowy.

 6. Kupon Rabatowy nie jest zbywalny i pozostaje własnością Organizatora.

 7. Wraz z utratą Kuponu Rabatowego następuje utrata możliwości skorzystania z Rabatu udzielanego przy następnych zakupach u Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość uzyskania duplikatu Kuponu Rabatowego. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

 8. W przypadku uszkodzenia Kuponu Rabatowego, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi. Jeżeli uszkodzenia Kuponu Rabatowego pozwolą na jego odtworzenie, Organizator wyda Uczestnikowi nowy Kupon Rabatowy. Ostateczną decyzję w sprawie możliwości odtworzenia uszkodzonego Kuponu Rabatowego podejmuje Organizator, a Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kuponem Rabatowym przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Kuponu przez Uczestnika lub udostępnienia go osobie trzeciej.

 

III. WARUNKI UZYSKANIA RABATU W RAMACH PROMOCJI

 1. Uczestnik otrzymuje Kupon Rabatowy wraz z Gazetą Promocyjną wydawaną lub przesyłaną przez Organizatora.

 2. Dystrybucja Gazet promocyjnych zawierających Kupony Rabatowe pozostaje w wyłącznej gestii Organizatora i nie może stanowić jakichkolwiek podstaw do roszczeń ze strony osób trzecich.

 3. Rabaty wynikające z otrzymanych Kuponów Rabatowych nie łączą się ze sobą, jak również z innymi promocjami.

 4. Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

 

IV. WARUNKI SKORZYSTANIA Z RABATU W RAMACH PROMOCJI

 1. Uzyskany przez Uczestnika Kupon Rabatowy uprawnia Uczestnika Promocji do uzyskania w czasie obowiązywania Gazety promocyjnej rabatu w wysokości 10 % wartości kolejnych zakupów dokonywanych w sklepie stacjonarnym Organizatora lub telefonicznie u Organizatora, z wyłączeniem produktów objętych promocją, urządzeń kosmetycznych oraz rękawic, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Po zgłoszeniu chęci skorzystania z Rabatu, po okazaniu przez Uczestnika pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Kuponu Rabatowego lub przekazaniu za pośrednictwem telefonu numeru Kuponu Rabatowego, pracownik Sklepu Stacjonarnego sprawdza dostępność Produktów, które ma zamiar nabyć Uczestnik i w razie pozytywnej weryfikacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Po dokonaniu zakupów, Uczestnik zwraca Organizatorowi wykorzystany Kupon Rabatowy, chyba że umowa zostaje zawarta na odległość (przez telefon). Warunkiem naliczenia Rabatu jest zwrot Kuponu Rabatowego, chyba że umowa zostaje zawarta na odległość (przez telefon).

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Produktów wybranych przez Uczestnika, a z tytułu braku dostępności danych Produktów Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.

 

V. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

 1. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

  - nie ma właściwości, o których istnieniu Organizator zapewnił Uczestnika, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  - nie nadaje się do celu, o którym Uczestnik poinformował Organizatora przy zawarciu umowy, a Organizator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  - została Uczestnikowi wydana w stanie niezupełnym.

 3. Jeżeli Uczestnikiem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, na równi z zapewnieniem Organizatora traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 4. Jeżeli Uczestnikiem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Uczestnika.

 5. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

 6. Organizator jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Uczestnik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Nie dotyczy to wad ukrytych.

 7. Organizator nie jest odpowiedzialny względem Uczestnika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Uczestnika o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 8. Organizator odpowiada w stosunku do Uczestnika będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Uczestnika lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Uczestnika wystąpienia wady w Produkcie, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o występującej wadzie, przesyłając wiadomość na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Organizator może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z umową wybrany przez Uczestnika jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika inny sposób zaspokojenia.

 10. Uczestnik nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

 11. Jeżeli Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Organizator jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

 12. Organizator w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Produktu o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

 13. Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Uczestnik proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową Produktu oraz dołączenie dowodu zakupu.

 14. Uczestnik wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Organizatora wadliwy Produkt na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 15. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Organizatora.

 16. Jeżeli Organizator dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Uczestnik może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Organizatora.

 17. Organizator odpowiada wobec Uczestnika z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Uczestnikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Produktu kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu Uczestnikowi, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

 18. Uczestnik, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Organizator zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

 19. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

 20. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Uczestnik jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Organizatora od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Uczestnik wiedział, iż prawa Organizatora były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

 21. Jeżeli Uczestnik uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Organizator może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Uczestnikowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

 22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Uczestnik dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 23. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w stosunku do Uczestnika niebędącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona.

 24. Organizator nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

 

VI. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2021 roku. Czas trwania Promocji wynosi jeden i może ulec wydłużeniu. Po upływie ww. terminu, skorzystanie z Kuponu Rabatowego nie będzie możliwe.

 2. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji z ważnego powodu rozumianego jako zakończenie współpracy z producentami i dystrybutorami Produktów objętych niniejszą Promocją. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o planowanym zakończeniu Promocji z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym.

 3. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji, Organizator wyznaczy Uczestnikom dodatkowy termin do wykorzystania Kuponu Rabatowego, nie krótszy niż 30 dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Uczestników o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym.

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

 3. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:

 1. telefonicznie: + 12 357 65 03 lub 510 252 007

 2. e-mail: biuro@qms.com.pl

 3. pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków

 1. Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym Organizatora w godzinach pracy Sklepu.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2021 r.

 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://qms.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3.

do góry
Projekt i wykonanie: 9SG - Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper Premium