wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin programu lojalnościowego "10% Rabatu" dla partnerów biznesowych

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO QMS „10 % RABATU” DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH


1. Organizatorem Programu Lojalnościowego QMS „10 % RABATU” jest Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.

2. Program Lojalnościowy QMS jest skierowany dla Partnerów biznesowych Organizatora dokonujących zakupów produktów kosmetycznych w Sklepie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną, z wyłączeniem możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora działającego pod adresem www.qms.com.pl

3. Celem programu Lojalnościowego QMS jest nagradzanie Partnerów Biznesowych nabywających towary oferowane przez Organizatora, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego QMS „10 % RABATU” DLA PARTENRÓW BIZNESOWYCH, jak również określa prawa i obowiązki Organizatora oraz jego Uczestników.

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

1. Organizator/Sprzedawca - Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.

2. Sklep – sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora przy ul. Prochowej 13A, 31 – 532 Kraków.

3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary w Sklepie prowadzonym przez Organizatora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.

4. Uczestnik Programu / Partner Biznesowy – Kupujący, który legitymuje się Kuponem Rabatowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Program Lojalnościowy QMS „10 % RABATU” DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH - program organizowany przez Organizatora, który polega na tym, że Kupujący, będący Uczestnikiem Programu, otrzymuje w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie Kupon Rabatowy, który uprawnia Uczestnika Programu do skorzystania z Rabatu na zakup wybranego przez siebie Produktu, z wyłączeniem urządzeń kosmetycznych, dostępnego aktualnie w ofercie Sklepu Organizatora i nieobjętego ofertą promocyjną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Produkty – towary znajdujące się w aktualnym asortymencie Organizatora nieobjęte ofertą promocyjną, z wyłączeniem urządzeń kosmetycznych, które Uczestnicy mogą nabywać z wykorzystaniem otrzymanego Kuponu Rabatowego.

7. Urządzenia kosmetyczne – towary znajdujące się w aktualnym asortymencie Organizatora, wyłączone z Programu Lojalnościowego QMS „10 % RABATU” DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH; szczegółowy wykaz towarów nieobjętych niniejszym Programem znajduje się na stronie https://qms.com.pl/urzadzenia-kosmetyczne.

8. Kupon Rabatowy – otrzymywana przez wybranego przez Organizatora Partnera Biznesowego karta opatrzona indywidualnym numerem, uprawniająca do uzyskania w terminie wskazanym na Kuponie Rabatowym rabatu na zakup jednego egzemplarza dowolnie wybranego Produktu, nieobjętego ofertą promocyjną, z wyłączeniem urządzeń kosmetycznych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Rabat – rabat w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto udzielany przez Organizatora na zakup Produktu, który Uczestnik może uzyskać poprzez wykorzystanie Kuponu Rabatowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Regulamin Programu Lojalnościowego QMS „10 % RABATU” DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego QMS „10 % RABATU” DLA PARTENRÓW BIZNESOWYCH w Sklepie Organizatora, określający warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO QMS

1. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego QMS „10 % RABATU” DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

2. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego QMS „10 % RABATU” oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Organizatora.

4. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.

5. Uzyskanie Kuponu Rabatowego uprawnia Uczestnika do zakupu, w terminie wskazanym na Kuponie Rabatowym, jednego egzemplarza dowolnie wybranego Produktu, dostępnego aktualnie w ofercie Sklepu Organizatora i nieobjętego ofertą promocyjną, z wyłączeniem urządzeń kosmetycznych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Kupon Rabatowy nie jest zbywalny i pozostaje własnością Organizatora.

7. Wraz z utratą Kuponu Rabatowego następuje utrata możliwości skorzystania z Rabatu udzielanego przy następnych zakupach u Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość uzyskania duplikatu Kuponu Rabatowego. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

8. W przypadku uszkodzenia Kuponu Rabatowego, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi. Jeżeli uszkodzenia Kuponu Rabatowego pozwolą na jego odtworzenie, Organizator wyda Uczestnikowi nowy Kupon Rabatowy. Ostateczną decyzję w sprawie możliwości odtworzenia uszkodzonego Kuponu Rabatowego podejmuje Organizator, a Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kuponem Rabatowym przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Kuponu przez Uczestnika lub udostępnienia go osobie trzeciej.

III. WARUNKI UZYSKANIA RABATU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM QMS „10 % RABATU” DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

1. O przyznaniu Kuponu Rabatowego decyduje Organizator według własnego uznania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. O ilości przyznanych Kuponów Rabatowych decyduje Organizator.

3. Rabaty wynikające z otrzymanych Kuponów Rabatowych nie łączą się ze sobą, jak również z innymi promocjami.

4. Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

IV. WARUNKI SKORZYSTANIA Z RABATU 10%

1. Uzyskany przez Uczestnika Kupon Rabatowy uprawnia Uczestnika Programu do zakupu jednego egzemplarza Produktu, dostępnego aktualnie w ofercie Sklepu Organizatora, a nieobjętego ofertą promocyjną, z wyłączeniem urządzeń kosmetycznych, z wykorzystaniem Rabatu w wysokości 10%, w terminie wskazanym na Kuponie Rabatowym.

2. Po zgłoszeniu chęci zakupu Produktu z uwzględnieniem Rabatu, Uczestnik Programu przekazuje Organizatorowi lub upoważnionej przez Organizatora osobie indywidualny numer Kuponu Rabatowego. Organizator lub upoważniona przez Organizatora osoba sprawdza wówczas dostępność Produktu i w razie pozytywnej weryfikacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez Uczestnika Produktu. Warunkiem naliczenia rabatu jest podanie indywidualnego Kuponu Rabatowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Produktu wybranego przez Uczestnika, a z tytułu braku dostępności danego Produktu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.

V. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w stosunku do Uczestnika niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona.

2. Organizator nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

VI. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM QMS

1. Program lojalnościowy QMS „10 % RABATU” DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2019 roku. Czas trwania Programu wynosi 1 rok i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. Po upływie ww. terminu, skorzystanie z Kuponu Rabatowego nie będzie możliwe.

2. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu z ważnego powodu rozumianego jako zakończenie współpracy z producentami i dystrybutorami Produktów objętych niniejszym Programem. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym.

3. W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu, Organizator wyznaczy Uczestnikom dodatkowy termin do wykorzystania Kuponu Rabatowego na Produkty, nie krótszym niż 30 dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Uczestników o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym. Dokonanie wymiany Kuponów Rabatowych na Rabaty zgłoszonej w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Uczestnika na zmiany w Regulaminie jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Programie Lojalnościowym.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

3. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:
a) telefonicznie: + 12 357 65 03 lub 510 252 007
b) e-mail: biuro@qms.com.pl
c) pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków

4. Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym Organizatora w godzinach pracy Sklepu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

6. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Projekt i wykonanie: 9SG - Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper Premium