do kasy suma: 0,00 zł

Regulamin Sklepu Stacjonarnego

Regulamin sklepu stacjonarnego QMS ul.Prochowa 13A, Krkaów
(zwany dalej: Regulaminem)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka QMS Kraków Sp. z o.o., ul. Prochowa 13A 31-532 Kraków, NIP: 6751787334, KRS: 0001048088, REGON : 526264793 świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Świadczenie usług odbywa się w sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Prochowej 13 A (zwanym dalej: Sklep Stacjonarny).

Mariusz Smoter udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej: www.qms.com.pl oraz w Sklepie Stacjonarnym.

 

§ 2 DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca - spółka QMS Kraków Sp. z o.o., ul. Prochowa 13A 31-532 Kraków, NIP: 6751787334, KRS: 0001048088, REGON : 526264793.

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez obecnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.qms.com.pl.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Serwisie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Strony – strony umowy zawartej w Sklepie Stacjonarnym, tj. Sprzedawca i Kupujący.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta w języku polskim między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Serwisu.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Stacjonarnym w celu ich sprzedaży.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1).

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm).

§ 3 TOWARY

Przedmiot sprzedaży stanowią Towary oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

Wszystkie Towary oferowane do Sprzedaży przez Sprzedawcę są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

Ceny Towarów są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

Towary objęte promocją są w widoczny sposób oznaczone.

Informacje na temat Towarów sprzedawanych w Sklepie Stacjonarnym oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się również na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.qms.com.pl.

§ 4 PŁATNOŚĆ

Zapłata za Towar następuje przy kasie w Sklepie stacjonarnym i może być dokonana gotówką oraz kartą płatniczą. Przy transakcji sprzedaży Kupujący otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT.

W celu uzyskania faktury VAT Kupujący zobowiązany jest zgłosić chęć otrzymania faktury VAT przed wystawieniem dokumentu z kasy fiskalnej.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Podstawa i zakres ustawowej odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli

sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego). Sprzedawca obowiązany jest zapewnić Kupującemu Towar wolny od wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy.

Jeżeli na dany Towar została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie Kupujący może złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem reklamacji będzie gwarant wskazany w dokumencie gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, a gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona przez Kupującego pisemnie i przesłana na adres Sprzedawcy lub dostarczona mu osobiście w Sklepie Stacjonarnym. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania i sposobu doprowadzenia towaru lub wykonanej usługi do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim w przypadku Kupujących będących Konsumentami mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem ust. 27 poniżej.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Uczestnikowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, nie dotyczy to wad ukrytych.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada w stosunku do Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Kupującego wystąpienia wady w Towarze, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o występującej wadzie, przesyłając wiadomość listem poleconym na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta, w którym Konsument żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Towaru o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Kupującego oraz informacje pozwalające zidentyfikować Kupującego i Towar, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko Kupującego oraz dane adresowe Kupującego.

Kupujący wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.

Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Towaru kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Jeżeli Kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Organizator może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Uczestnikowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w stosunku do Kupującego niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona. Powyższe ma zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Kupujący, nabywając Towar przeznaczony do profesjonalnego użytku, potwierdza znajomość przeznaczenia Towaru, jego właściwości oraz ewentualnych skutków jego nieprawidłowego użytkowania. Kupujący potwierdza, iż nabywa Towar przeznaczony do profesjonalnego użytku w związku z prowadzoną przez niego działalnością zawodową.

§ 6 ZWROTY TOWARÓW

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Towarów zakupionych w Sklepie Stacjonarnym, jak również nie dokonuje wymiany Towarów zakupionych w Sklepie Stacjonarnym, w związku z czym Sprzedawca zwraca się z prośbą o dokonywanie przemyślanych zakupów przez Kupujących.

§ 7 PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka QMS Kraków Sp. z o.o., ul. Prochowa 13 31-532 Kraków, NIP: 6751787334, KRS: 0001048088, REGON : 526264793. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@qms.com.pl lub numerem telefonu: 12 357 65 03, 510 252 007 oraz adresem korespondencyjnym: ul. Prochowa 13A, 31-532 Kraków.

Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Kupującego zakupu Towarów w Sklepie Stacjonarnym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Kupującego. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

Dane osobowe Kupującego mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.

Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone pod następującym adresem: https://qms.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3

§ 8 INFORMACJE DODATKOWE, KOŃCOWE

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Kupujących o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Kupującego na zmiany w Regulaminie oznacza konieczność usunięcia konta w Serwisie.

Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą, a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ((Dz.U. z 2018 r. poz. 155) z późn. zm.)

Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

telefonicznie:+ 12 357 65 03 lub 510 252 007,

e-mail: biuro@qms.com.pl,

pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2022 roku.

W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklepy internetowe 9SG - Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper Premium