wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin Sklep Internetowego

 

Regulamin serwisu internetowego działającego pod adresem www.qms.com.pl

obowiązujący od dnia 28 lutego 2022 roku

(zwany dalej: Regulaminem)

 

Użytkownicy korzystający z serwisu internetowego pod adresem www.qms.com.pl zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad. Sklep (zwany również: Serwis) stanowi własność i jest administrowany przez Mariusza Smoter, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service; adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Twardowskiego 91 C, 30 – 346 Kraków, NIP: 676-145-91-52, REGON: 351404694, z którym użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: biuro@qms.com.pl lub numerem telefonu: 12 357 65 03, 510 252 007.

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. Sprzedawca, Usługodawca - Mariusz Smoter prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Twardowskiego 91 C, 30 – 346 Kraków, siedziba sklepu stacjonarnego: ul. Prochowa 13 a, 31-532 Kraków, NIP: 676-145-91-52, REGON: 351404694.

 2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez obecnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.qms.com.pl; Kupujący jest jednocześnie Usługobiorcą zawierającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Serwisie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Strony – strony umowy zawartej w Serwisie, tj. Sprzedawca i Kupujący.

 6. Serwis – strona internetowa www.qms.com.pl, w ramach której funkcjonuje sklep internetowy.

 7. Zamówienie – złożone Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenie woli, zmierzające do zawarcia umowy i określające istotne warunki takiej umowy. W przypadku Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem oświadczenie to zostaje złożone po otrzymaniu przez Konsumenta informacji na temat:

  1. głównych cech świadczenia,

  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami lub sposobie, w jaki będą one obliczane, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach lub obowiązku ich uiszczenia, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony – łącznej cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie płatności za okres rozliczeniowy,

  3. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy oraz odstąpienia od umowy,

  4. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

Dodatkowo, w przypadku Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, oświadczenie to zawiera także potwierdzenie, że Konsument wie, że pociąga ono za sobą obowiązek zapłaty.

 1. Konto – odróżniany za pomocą indywidualnego loginu i hasła Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w ramach którego gromadzone są dane Kupującego, w szczególności dane o złożonych zamówieniach.

 2. Rejestracja – wprowadzenie przez Kupującego danych do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy skutkujące utworzeniem konta.

 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta w języku polskim między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Serwisu.

 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

 5. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.qms.com.pl

 6. Usługa elektroniczna – usługa świadczona na odległość, bez jednoczesnej łącznej obecności obu Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576).

 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1).

 8. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod www.qms.com.pl.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

III. REJESTRACJA W SERWISIE, TWORZENIE KONTA

 1. Rejestracja w Serwisie jest procesem dobrowolnym i bezpłatnym.

 2. Celem finalizacji Rejestracji i założenia konta, Kupujący powinien podać następujące dane:

  1. e-mail,

  2. hasło,

oraz zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.

 1. Po wprowadzeniu podanych wyżej danych na adres e-mail podany podczas rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym pozwalającym na potwierdzenie adresu e-mail. Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje zakończenie procesu Rejestracji w Serwisie.

 2. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Kupujący otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

 3. Konto zawiera dane Kupującego podane przez niego w formularzu, jak również podane przez niego dane podczas dokonywania pierwszych zakupów poprzez Serwis, a niezbędne do realizacji Umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu, po zalogowaniu się do Konta. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki wskazywania bądź utrzymywania w Koncie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

 4. Kupujący nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail. Kupującemu nie wolno korzystać z Kont innych Kupujących oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym w szczególności ujawniać haseł służących do dostępu do Konta. Kupujący zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

 5. W przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może jednostronnie rozwiązać umowę z Kupującym na korzystanie z Serwisu bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. Rozwiązanie z Kupującym umowy na korzystanie z Serwisu pozostaje bez wpływu na zawarte już skutecznie Umowy dotyczące zakupu Towarów. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której:

  1. Kupujący pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Serwisu materiały bez zgody Usługodawcy,

  2. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Kupujący posługuje się w ramach Konta fikcyjnymi, niepełnymi lub nieprawdziwymi danymi,

  3. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Kupujący składa Zamówienia o dużej wartości wyłącznie w celu późniejszej rezygnacji z tych Zamówień (względnie odstąpienia od Umów), przez co może narazić Usługodawcę na wymierne szkody.

 6. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 7. Świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą na korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez wysłanie listem poleconym na adres Usługodawcy wiadomości obejmującej oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Skuteczność wypowiedzenia umowy zawartej z Usługodawcą następuje z chwilą skutecznego zapoznania się przez Usługodawcę z oświadczeniem woli Kupującego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie umowy na korzystanie z Usług Elektronicznych spowoduje natychmiastowe zaprzestanie wykonywania Usług Elektronicznych, w tym również usunięcie Konta i danych osobowych dot. Kupującego, przetwarzanych w celu wykonywania Usług Elektronicznych (np. historii Zamówień). Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Usługodawca jest w trakcie realizacji przyjętego Zamówienia. W takim przypadku Kupującego wiążą ustalone w Regulaminie warunki dokonywania sprzedaży Towarów do chwili zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

 8. Korzystanie przez Kupujących z Serwisu ma charakter nieodpłatny. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Serwisu dokonywana jest odpłatnie.

 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Mozilla Firefox od wersji 82, Microsoft Edge 86, Google Chrome od wersji 86. Zalecana rozdzielczość monitora 1376x768 pikseli.

 10. W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności w Serwisie niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Kupującego obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript oraz cookies.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczne z przyjęciem do realizacji.

 2. Rejestracja i założenie w jej wyniku konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Serwisie. Rejestracja ułatwia jednak dokonywanie zamówień w Serwisie.

 3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien uruchomić stronę internetową Serwisu, dodać do wirtualnego „koszyka” Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do „koszyka” nie stanowi złożenia Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 4. „Koszyk” ułatwia zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

 5. Złożenie Zamówienia stanowi, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego, ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 6. Finalizacja Zamówienia polega na dodaniu do „koszyka” wybranych towarów, określeniu formy wysyłki i metody płatności oraz podaniu następujących danych:

  1. imienia i nazwiska,

  2. numeru telefonu,

  3. dokładnego adresu zamieszkania / siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj; w przypadku przedsiębiorców nr NIP i nazwa firmy),

  4. adresu e-mail (jeżeli wcześniej nie był dokonywany proces rejestracji w Serwisie),

  5. dodatkowych informacji (opcjonalnie),

  6. oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi podczas procesu Zamówienia wskazówkami w tym zwłaszcza potwierdzeniu stanu wiedzy Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem o tym, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 7. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Sprzedawca sprawdza dostępność Towaru i w razie pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie Kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu Zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia.

 8. Sprzedawca podaje Kupującemu informacje, do których wskazania przed zawarciem umowy jest zobowiązany zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumentów, tj.:

  1. informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

  2. dane identyfikujące sprzedawcę, w tym o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także o numerze, pod którym został zarejestrowany;

  3. adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą;

  4. adres, pod którym konsument może składać reklamacje,

  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę - łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

  7. sposobie i terminie zapłaty;

  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

  10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

  11. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta,

  12. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

  13. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad,

  14. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji,

  15. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

  16. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

  17. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

  18. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

  19. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,

  20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

  21. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 9. Po zawarciu umowy przez Strony Sprzedawca przesyła wiadomością e – mail na podany przez Konsumenta podczas rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej, ewentualnie w przypadku dokonania zakupu przez Kupującego nieposiadającego Konta, na adres podany w Zamówieniu, potwierdzenie zawarcia umowy.

 10. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem sobót, świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

 11. Na całkowity czas realizacji Zamówienia składa się procedura przygotowania Towaru przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do Kupującego.

 12. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

 13. Informacje o towarach, takie jak w szczególności: ogłoszenia, cenniki podane w serwisie nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy.

V. ZAPŁATA CENY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOSTAWY

 1. Płatność za nabyty w serwisie przez Kupującego Towar dokonywana jest za pomocą sposobów płatności udostępnionych w serwisie.

 2. Wszystkie ceny w serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Opis produktu zawiera również cenę netto, a w przypadku towarów sprzedawanych w ilości większej niż 1 sztuka – oprócz ceny za zestaw składający się z więcej niż 1 sztuki, ponadto cenę jednostkową brutto i cenę jednostkową netto.

 4. Koszty dostawy Towaru podane są oddzielnie w Serwisie oraz są widoczne w formularzu w toku realizacji procesu zamówienia.

 5. Serwis umożliwia Kupującemu następujące formy płatności:

  1. przedpłata (faktura pro-forma),

  2. płatność za pośrednictwem Przelewy 24.

 6. W przypadku wyboru sposobu płatności w postaci przedpłaty na konto Sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr: 58175000120000000020323857. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.

 7. Kupujący dokonuje zakupu Towaru oraz Zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty trzecie realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 9. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać okolicznościowe akcje promocyjne, o czym będzie informował w serwisie.

 10. Realizacja Zamówień następuje w terminie do 30 dni kalendarzowych.

 11. Dostawa Towarów wskazanych w Zamówieniu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Paczkomatu INPOST, z tym zastrzeżeniem, że możliwość dostawy do Paczkomatu INPOST jest możliwa wyłącznie w przypadku zamówień składanych w Serwisie (z zastrzeżeniem ustępu 12 poniżej). Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą możliwy jest odbiór osobisty Towaru od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 pod adresem ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków, po okazaniu przez Kupującego wygenerowanego z e-maila potwierdzenia złożenia zamówienia, numeru zamówienia lub wskazaniu danych umożliwiających identyfikację zamówienia.

 12. Dostawa Towarów za pośrednictwem Paczkomatu INPOST jest możliwa wyłącznie w przypadku przesyłek o wadze do 25 kg oraz przesyłek, których wymiary zewnętrzne nie przekraczają wielkości 41 cm x 38 cm x 64 cm (liczone włącznie z opakowaniem paczki).

 13. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru Paczkomatu INPOST jako formy dostawy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Kupującego w momencie składania zamówienia.

 14. W przypadku braku odbioru paczki zawierającej zamówione Towary z Paczkomatu INPOST lub nieodebrania paczki od Kuriera przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy. Jeśli Kupujący wyraża wolę ponownego wysłania do niego paczki zawierającej zamówione przez niego Towary, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z ponownym przesłaniem paczki.

 15. Jeżeli spełnienie przez Sprzedawcę świadczenia nie jest możliwe z powodu braku dostępności Towaru, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 16. Celowe jest dokonanie przez Kupującego sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisanie odpowiedniego protokołu. Sprawdzenie przesyłki usprawni dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach celowe jest, aby Kupujący skontaktował się w jak najszybszym czasie, zaraz po odebraniu paczki, ze Sprzedawcą.

 17. Z uwagi na okoliczność, że wszystkie Towary pakowane są przez Sprzedawcę lub jego pracowników w systemie kamer przemysłowych, a nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres dwóch dni roboczych, zgłoszenie ewentualnych roszczeń związanych z ewentualnym brakiem Towarów w przesyłce lub ewentualną niezgodnością zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem niezwłocznie po odebraniu przesyłki, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych, usprawni proces reklamacyjny.

 18. Przesyłka zamówionego Towaru na terenie Polski jest bezpłatna przy kwocie Zamówienia przekraczającej 399,00 zł brutto do 30 kg wyłącznie w przypadku wyboru przez Kupującego dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 19. W przypadku przesyłek o wartości zamówienia poniżej 399,00 zł brutto pobierana jest opłata:

  1. w przypadku przesyłki do 30 kg – 23,99 zł brutto przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  2. w przypadku przesyłki do 25 kg i przesyłki, której wymiary zewnętrzne nie przekraczają wielkości 41 cm x 38 cm x 64 cm (liczone włącznie z opakowaniem paczki) – 13,99 zł brutto przy dostawie do Paczkomatu INPOST, chyba że system, z uwagi na rozmiary przesyłki, naliczy opłatę za dwie osobne paczki (2 x 13,99 zł brutto), o czym Kupujący zostanie poinformowany na etapie składania Zamówienia,

 20. Przesyłka zamówionego towaru na terenie Krakowa jest bezpłatna przy kwocie Zamówienia powyżej 399,00 zł brutto. W przypadku przesyłek o wartości zamówienia poniżej 399,00 zł brutto doliczana jest opłata:

  1. w przypadku przesyłki do 30 kg – 23,99 zł brutto przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  2. w przypadku przesyłki do 25 kg i przesyłki, której wymiary zewnętrzne nie przekraczają wielkości 41 cm x 38 cm x 64 cm (liczone włącznie z opakowaniem paczki) – 13,99 zł brutto przy dostawie do Paczkomatu INPOST, chyba że system, z uwagi na rozmiary przesyłki, naliczy opłatę za dwie osobne paczki (2 x 13,99 zł brutto), o czym Kupujący zostanie poinformowany na etapie składania Zamówienia.

 21. W przypadku dostaw przesyłek na terenie Krakowa, Kupujący może skorzystać z możliwości wyboru opcji „Odbiór Osobisty Priorytet”, która polega na przygotowaniu zamówionych przez Kupującego Towarów w ciągu 30 minut od potwierdzenia przez Sprzedającego lub pracownika Sprzedającego dostępności Towarów oraz o przygotowaniu paczki do odbioru. Złożenie zamówienia w Serwisie z opcją „Odbiór Osobisty Priorytet” jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00, wyłącznie przy wyborze płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.
  Kupujący ma obowiązek zapewnienia odbioru przesyłki ze Sklepu Stacjonarnego i poniesienia kosztów z tym związanych.

 22. Na termin otrzymania przesyłki przez Kupującego składa się czas realizacji Zamówienia i czas dostawy przesyłki.

 23. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu wskazanego w pkt V ppkt 11 Kupujący zostanie o nich niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

 24. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Kupujący podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Kupującego do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Kupującego.

 25. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Akceptacja Kupującego nie wyłącza możliwości wystawiania i przesyłania przez Sprzedającego faktur VAT w formie papierowej.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ Z KONSUMENTEM

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci Kupującemu całość otrzymanej od niego płatności za zwrócony Towar.

 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wysłane listem poleconym na adres Sprzedawcy: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na poniższym formularzu. Wykorzystanie poniższego formularza ma na celu ułatwienie realizacji procedury odstąpienia od umowy i nie jest obligatoryjne:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sz. P. Mariusz Smoter
Mariusz Smoter Quick Medical Service,
ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków,

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy / odbioru: ……………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………….............................

Adres konsumenta(-ów) (pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail): ..........…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………

data, podpis Konsumenta (-ów)

 

* niepotrzebne skreślić

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy nadanie przez Konsumenta listu poleconego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14 – dniowego terminu u operatora pocztowego.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Postanowienia zawarte w pkt VI niniejszego Regulaminu dotyczące przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny stosuje się do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 6. Kupujący dokonujący w Serwisie zakupu związanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (Przedsiębiorca), nie ma prawa do odstąpienia od umowy na podstawie postanowień zawartych w pkt VI niniejszego Regulaminu.

VII. WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jak również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w wypadkach zawarcia umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,

  2. w której przedmiotem świadczenia są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. Niezależnie od powyższych postanowień Regulaminu dotyczących odstąpienia od umowy, z uwagi na szacunek, którym zespół QMS darzy swoich Klientów (Kupujących), Sprzedający zwraca uwagę na okoliczność, że:

  1. odkręcenie przez Kupującego lakieru hybrydowego do paznokci skraca termin jego ważności, przez co zespół QMS w celu prezentacji koloru danego lakieru korzysta wyłącznie z dostępnych w sklepie stacjonarnym i w serwisie wzorników oraz z testerów oraz tego samego oczekuje od swoich Klientów (Kupujących). Sprzedający wyraża nadzieję, iż Kupujący dokonują przemyślanych zakupów lakierów hybrydowych, a decydując się na ich zwrot, mają świadomość, iż ich otwarcie skraca ich termin ważności.

  2. otwarcie przez Kupującego któregokolwiek z produktów kosmetycznych oferowanych przez Sprzedającego skraca termin jego ważności, przez co zespół QMS w celu prezentacji któregokolwiek z produktów kosmetycznych korzysta wyłącznie z dostępnych w sklepie stacjonarnym i w serwisie wzorników oraz z testerów oraz tego samego oczekuje od swoich Klientów (Kupujących). Sprzedający wyraża nadzieję, iż Kupujący dokonują przemyślanych zakupów Towarów, a decydując się na ich zwrot, mają świadomość, iż ich otwarcie skraca ich termin ważności.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Uczestnikowi wydana w stanie niezupełnym.

 3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, nie dotyczy to wad ukrytych.

 7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 8. Sprzedawca odpowiada w stosunku do Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Kupującego wystąpienia wady w Towarze, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o występującej wadzie, przesyłając wiadomość listem poleconym na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 9. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

 11. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

 12. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta, w którym Konsument żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Towaru o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

 13. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Kupującego oraz informacje pozwalające zidentyfikować Kupującego i Towar, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko Kupującego oraz dane adresowe Kupującego.

 14. Kupujący wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 15. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.

 16. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 17. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Towaru kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

 18. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

 19. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

 20. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

 21. Jeżeli Kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Organizator może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Uczestnikowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

 22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 23. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w stosunku do Kupującego niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona. Powyższe ma zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 24. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

 25. Kupujący, nabywając towar przeznaczony do profesjonalnego użytku, potwierdza znajomość przeznaczenia towaru, jego właściwości oraz ewentualnych skutków jego nieprawidłowego użytkowania. Kupujący potwierdza, iż nabywa towar przeznaczony do profesjonalnego użytku w związku z prowadzoną przez niego działalnością zawodową.

IX. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy następujące usługi elektroniczne:

  1. utworzenie i utrzymanie konta w Serwisie,

  2. możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu,

 2. Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu jest darmowe.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utworzeniu i utrzymaniu konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na możliwości złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Mozilla Firefox od wersji 82, Microsoft Edge 86, Google Chrome od wersji 86. Zalecana rozdzielczość monitora 1376x768 pikseli.

 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co oznacza m.in. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym i sprzecznym z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

 7. Usługobiorca ma możliwość składania reklamacji związanych ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości listem poleconym na adres Usługodawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia doręczenia mu reklamacji.

 8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.

 9. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy.

 10. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym pisemnym wezwaniu przesłanym listem poleconym do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 11. Wskutek wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie dochodzi do naruszenia praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 12. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie na drodze porozumienia Stron.

X. PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Smoter prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Twardowskiego 91 C, 30 – 346 Kraków, NIP: 676-145-91-52, REGON: 351404694. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@qms.com.pl lub numerem telefonu: 12 357 65 03, 510 252 007 oraz adresem korespondencyjnym: ul. Twardowskiego 91 C, 30 – 346 Kraków.

 2. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a zbieranych w trakcie Rejestracji Konta jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Kupującego na przetwarzanie tych danych udzielana w celu założenia i korzystania z Konta w Serwisie. Zgoda jest potwierdzana przez Kupującego poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

 4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Kupującego zakupu Towarów w Serwisie, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Kupującego. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

 5. Dane osobowe Kupującego mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 7. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

 8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta, a w przypadku nieposiadania Konta przez Kupującego przez okres niezbędny do realizacji Umowy i czynności z nią związanymi. Dane osobowe Kupującego przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

 9. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.

 11. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: https://qms.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3

XI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Serwis a w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz umieszczone w nim opisy stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a tym samym podlegają ochronie prawnej, przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), a do skorzystania z nich, a zwłaszcza ich rozpowszechniania, konieczna jest zgoda Sprzedawcy.

 2. Wszystkie materiały graficzne użyte do prezentacji Towaru w Serwisie, a także same Towary są chronione na podstawie prawa autorskiego.

 3. Graficzna prezentacja towarów w Serwisie (wizualizacje, poglądowe rysunki) może nieznacznie odbiegać od dokumentacji technicznej.

 4. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Kupujących o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Kupującego na zmiany w Regulaminie oznacza konieczność usunięcia konta w Serwisie.

 5. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 7. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą, a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ((Dz.U. z 2018 r. poz. 155) z późn. zm.)

 8. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. telefonicznie:+ 12 357 65 03 lub 510 252 007,

  2. e-mail: biuro@qms.com.pl,

  3. pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 9. Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2022 roku.

 11. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Projekt i wykonanie: 9SG - Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper Premium