Poniedziałki z Aroma Derm - 10% zniżki* z kodem rabatowym: AROMADERM10
Darmowa dostawa w środy* przy zakupach za min. 150 zł z kodem rabatowym: DOSTAWAQMS
W soboty bon rabatowy 10 zł* przy zakupach za min. 250 zł z kodem rabatowym: QMS10ZL
wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Program lojalnościowy - regulamin sklepu stacjonarnego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO QMS

 

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego QMS
w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Mariusza Smoter, prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694, adres sklepu stacjonarnego: ul. Prochowa 13A, 31 – 532 Kraków, oraz warunki uczestnictwa w Programie,
w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

 

 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 

  1. Organizator/Sprzedawca - Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.

  2. Sklep stacjonarny – sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora przy ul. Prochowej 13A,
   31 – 532 Kraków.

  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary w Sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Organizatora;

  5. Uczestnik Programu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary w Sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Organizatora, która przystąpiła do Programu Lojalnościowego QMS zgodnie z postanowieniami Regulamin Programu Lojalnościowego QMS.

  6. Program Lojalnościowy QMS - program organizowany przez Organizatora, który polega na tym, że Kupujący, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić punkty za nabywanie towarów w Sklepie stacjonarnym Organizatora, które uprawniają Uczestnika Programu do skorzystania z Rabatu na zakup Produktów wskazanych przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  7. Produkty – towary objęte Programem, które Uczestnicy mogą nabywać z wykorzystaniem Rabatu udzielanego przez Organizatora w zamian za określoną liczbę zgromadzonych w ramach Programu Punktów, wskazane na Liście Produktów dostępnej w Sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Organizatora.

  8. Lista Produktów – wykaz Produktów objętych Programem lojalnościowym QMS. Lista Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

  9. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  10. Punkty Urodzinowe – Punkty przyznawane Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną z okazji urodzin, naliczane automatycznie przez Organizatora na koncie Uczestnika w dniu urodzin Uczestnika.

  11. Rabat – rabat w wysokości 99% ceny sprzedaży brutto udzielany przez Organizatora na zakup określonych Produktów, który Uczestnik może uzyskać poprzez wymianę określonej liczby Punktów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  12. Formularz zgłoszeniowy – formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu lojalnościowego QMS i akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe (tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Na Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych.

  13. Karta Programu - karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem, posiadająca indywidualny numer, która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu gromadzenia Punktów, które uprawniają Uczestnika do skorzystania z Rabatu na zakup Produktów objętych Programem, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

  14. Regulamin Programu Lojalnościowego QMS – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego QMS w Sklepie stacjonarnym Organizatora, określający warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO QMS

 

  1. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego QMS i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

  2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Organizatora.

  3. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.

  4. Uczestnik otrzymuje Kartę Programu. Karta wydawana jest bezpłatnie przy jednorazowym zakupie przekraczającym wartość 30,00 zł brutto. Karta uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty następuje po złożeniu u Organizatora przez Kupującego wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu przez Kupującego niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego QMS poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod jego treścią. Po złożeniu Organizatorowi podpisanych przez Uczestnika dokumentów Formularza zgłoszeniowego oraz Regulaminu, Organizator wydaje Uczestnikowi Kartę Programu.

  5. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator przyjmie tylko taki Formularz zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

  6. Jednemu Uczestnikowi może zostać wydana tylko jedna Karta Programu. Uczestnik nie może przekazać punktów zgromadzonych na Karcie Programu innej osobie. Karta Programu nie jest kartą płatniczą.

  7. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

  8. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując stosowną informację Organizatorowi w Sklepie Stacjonarnym lub wysyłając stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem na adres: biuro@qms.com.pl. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez Organizatora.

  9. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik może złożyć wniosek o wydanie nowej Karty. Wydanie nowej Karty w miejsce utraconej bądź uszkodzonej jest bezpłatne. Uczestnik odbiera nową Kartę w Sklepie Stacjonarnym. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.

  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty stosownie do pkt. II.8.

 

 1. WARUNKI PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM QMS

 

 1. Punkty przyznawane są Uczestnikowi za nabycie towarów w Sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Organizatora Programu.

 2. Uczestnik Programu otrzymuje 1 punkt za każde wydane 30,00 zł brutto podczas zakupów w Sklepie stacjonarnym (np. zakupy za kwotę 59,00 zł brutto – 1 pkt, zakupy za kwotę 60,00 zł brutto – 2 pkt, itd.). Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto towarów widniejącej na wystawionym przez Sprzedawcę paragonie lub fakturze za zakup towarów, co oznacza, że punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen.

 3. Warunkiem przyznania punktów jest okazanie przez Uczestnika przy nabyciu towaru pracownikowi Sklepu stacjonarnego Karty Programu. Punkty zostaną naliczone na konto Uczestnika, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu. Rejestracja Punktów późniejsza niż przy zakupie, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być zarejestrowane w okresie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. Podstawą późniejszej rejestracji jest paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji podczas awarii sprzętu.

 4. W przypadku zwrotu lub odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży w ramach reklamacji towarów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie której naliczone zostały punkty, punkty te zostaną anulowane. W przypadku zwrotu lub odstąpienia w zakresie tylko części towarów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały punkty, nastąpi ponowne przeliczenie punktów, tj. anulowanie punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie punktów odpowiadających wartości towarów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

 5. W przypadku złożenia reklamacji towarów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie których naliczone zostały punkty, Organizator uwzględniając reklamację poprzez naprawę lub wymianę towaru nie dokonuje przeliczenia punktów, tzn. Uczestnik zachowuje punkty naliczone przy zakupie reklamowanych towarów. W przypadku obniżenia ceny towaru nastąpi ponowne przeliczenie punktów, tj. anulowanie punktów naliczonych przy pierwotnej transakcji oraz naliczenie punktów odpowiadających wartości towarów po dokonaniu obniżenia ceny.

 6. Uczestnik będący osobą fizyczną otrzymuje dodatkowo Punkty Urodzinowe. Punkty Urodzinowe są naliczane automatycznie na koncie Uczestnika w dniu jego urodzin, według uznania Organizatora. Organizator informuje Uczestnika o przyznaniu Punktów Urodzinowych drogą mailową.

 7. Aktualny stan posiadanych punktów Uczestnik może sprawdzić w Sklepie stacjonarnym Organizatora. Dodatkowo, od dnia wydania Karty Programu raz na dwa tygodnie Uczestnik będzie otrzymywał na podany w Formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail informującą o stanie posiadanych Punktów.

 8. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

 

 1. WYMIANA PUNKTÓW

 

 1. Punkty zgromadzone na koncie uprawniają Uczestnika Programu do zakupu określonych Produktów z wykorzystaniem Rabatu.

 2. Do każdego Produktu przyporządkowana jest określona liczba Punktów niezbędna do skorzystania z Rabatu na zakup danego Produktu.

 3. Jeżeli Uczestnik posiada wystarczającą ilość Punktów uprawniającą do skorzystania z Rabatu, powinien wybrać Produkt z listy produktów i zgłosić swój wybór osobiście w Sklepie stacjonarnym.

 4. Po zgłoszeniu wymiany, okazaniu przez Uczestnika pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Karty Programu, pracownik Sklepu Stacjonarnego sprawdza dostępność Produktu i w razie pozytywnej weryfikacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez Uczestnika Produktu, co spowoduje automatycznie odjęcie punktów za Produkt z sumy dotychczas zebranych punktów na koncie Uczestnika.

 5. Jeżeli spełnienie przez Organizatora świadczenia nie jest możliwe z powodu braku dostępności Produktu, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym Uczestnika. Uczestnik może wówczas wybrać inny Produkt z listy produktów.

 

 1. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

 

   1. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

   2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Organizator zapewnił Uczestnika, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Uczestnik poinformował Organizatora przy zawarciu umowy, a Organizator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Uczestnikowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli Uczestnik jest Konsument, na równi z zapewnieniem Organizatora traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 2. Jeżeli Uczestnikiem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Uczestnika.

 3. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

 4. Organizator jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Uczestnik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 5. Organizator nie jest odpowiedzialny względem Uczestnika będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Uczestnika o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 6. Organizator odpowiada w stosunku do Uczestnika będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Uczestnika lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Uczestnika wystąpienia wady w Produkcie, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o występującej wadzie, przesyłając wiadomość na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Organizator może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z umową wybrany przez Uczestnika jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika inny sposób zaspokojenia.

 8. Uczestnik nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Organizator jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

 10. Organizator w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta, w którym Konsument żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Produktu o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

 11. Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Uczestnik proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową Produktu oraz dołączenie dowodu zakupu.

 12. Uczestnik wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Organizatora wadliwy Produkt na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 13. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Organizatora.

 14. Jeżeli Organizator dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Uczestnik może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Organizatora.

 15. Organizator odpowiada wobec Uczestnika z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Uczestnikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Produktu kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu Uczestnikowi, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

 16. Uczestnik, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Organizator zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

 17. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

 18. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Uczestnik jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Organizatora od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Uczestnik wiedział, iż prawa Organizatora były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

 19. Jeżeli Uczestnik uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Organizator może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Uczestnikowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Uczestnik dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 21. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w stosunku do Uczestnika niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona.

 22. Organizator nie udziela gwarancji na sprzedawane towary/

 

 1. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM QMS

 

 1. Program lojalnościowy QMS rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2016 roku. Czas trwania Programu wynosi 1 rok i obejmuje okres od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 15 listopada 2017 roku. Po upływie ww. terminu, wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie lojalnościowym QMS w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie w formie pisemnej wysłane na adres Uczestnika podany w Formularzu zgłoszenia. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Uczestnikowi, Organizator wyznaczy Uczestnikowi dodatkowy termin do wymiany Punktów na Rabat, nie krótszy niż 30 dni, o czym poinformuje Uczestnika piśmie zawierającym oświadczenie o wypowiedzeniu uczestnictwa.

 3. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie lojalnościowym QMS, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej osobiście w Sklepie stacjonarnym lub wysyłając je pocztą na adres Organizatora. Uczestnik jest wówczas zobowiązany zwrócić Kartę Programu.

 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Programu, Organizator wyznaczy Uczestnikowi termin nie krótszy niż 30 dni, w którym Uczestnik może wykorzystać Punkty zgromadzone na koncie. Po upływie ww. terminu Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego konto zostanie zamknięte.

 5. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu, po upływie okresu minimalnego tj. po dniu 31 maja 2017 r. r. z ważnego powodu rozumianego jako zakończenie współpracy z producentami i dystrybutorami Produktów objętych niniejszym Programem. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 6. W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu, Organizator wyznaczy Uczestnikom dodatkowy termin do wymiany punktów na Produkty, nie krótszym niż 30 dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora

 

 1. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA

 

 1. Dane osobowe Uczestników przekazywane podczas rejestracji w Programie oraz dane dotyczące zebranych punktów i transakcji dokonanych przez Uczestnika w Sklepie stacjonarnym są przetwarzane przez firmę Mariusz Smoter Quick Medical Service zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zamówień, a także w celach marketingowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych. Pozostałe prawa i obowiązki Uczestników w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Organizator podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji w Serwisie.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Uczestników o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie. Dokonanie wymiany punktów na Rabaty zgłoszonej w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Uczestnika na zmiany w Regulaminie oznacza konieczność wypowiedzenia przez Organizatora uczestnictwa w Programie Uczestnikowi.

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 ze zm.).

 3. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:

 1. telefonicznie: + 12 357 65 03 lub 510 252 007

 2. e-mail: biuro@qms.com.pl

 3. pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków

 1. Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w Sklepie stacjonarnym Organizatora.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.

 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep internetowy Shoper.pl