wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
Program lojalnościowy - regulamin sklepu stacjonarnego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO QMS

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego QMS jest Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.

 2. Program Lojalnościowy QMS jest skierowany dla osób dokonujących zakupów produktów kosmetycznych w Sklepie stacjonarnym przy ul. Prochowej 13A w Krakowie (31-532).

 3. Celem programu Lojalnościowego QMS jest nagradzanie Klientów nabywających towary oferowane przez Organizatora w sklepie stacjonarnym przy ul. Prochowej 13A w Krakowie (31-532).

 4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego QMS, jak również określa prawa i obowiązki Organizatora oraz jego Uczestników.

 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. Organizator/Sprzedawca - Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.

 2. Sklep stacjonarny – sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora przy ul. Prochowej 13A, 31 – 532 Kraków.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary w Sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Organizatora;

 5. Uczestnik Programu - Kupujący, który legitymuje się Kartą Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. Program Lojalnościowy QMS - program organizowany przezOrganizatora, który polega na tym, że Kupujący, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić punkty za nabywanie towarów w Sklepie stacjonarnym Organizatora, które uprawniają Uczestnika Programu do skorzystania z Rabatu na zakup Produktów wskazanych przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Produkty – towary objęte Programem, które Uczestnicy mogą nabywać z wykorzystaniem Rabatu udzielanego przez Organizatora w zamian za określoną liczbę zgromadzonych w ramach Programu Punktów, wskazane na Liście Produktów dostępnej w Sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Organizatora.

 8. Lista Produktów – aktualnie dostępny wykaz Produktów objętych Programem lojalnościowym QMS dostępny na stronie www.qms.com.pl.Lista Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

 9. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 10. Rabat – rabat w wysokości 99% ceny sprzedaży brutto udzielany przez Organizatora na zakup określonych Produktów, który Uczestnik może uzyskać poprzez wymianę określonej liczby Punktów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 11. Karta Programu – karta stanowiąca własność Organizatora, wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem, posiadająca indywidualny numer, która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu gromadzenia Punktów, które uprawniają Uczestnika do skorzystania z Rabatu na zakup Produktów objętych Programem, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

 12. Regulamin Programu Lojalnościowego QMS – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego QMS w Sklepie stacjonarnym Organizatora, określający warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO QMS

 

 1. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego QMS i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

 2. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego QMS oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

 3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Organizatora.

 4. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.

 5. Uczestnik otrzymuje Kartę Programu. Karta wydawana jest bezpłatnie przy jednorazowym zakupie o wartości min. 30,00 zł brutto.

 6. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

 7. Wraz z utratą Karty Programu, następuje utrata zgromadzonych na niej Punktów. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość uzyskania duplikatu Karty uwzględniającej ilość dotychczas zgromadzonych Punktów. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Uczestnik ma możliwość odbioru nowej Karty Programu w przypadku dokonania kolejnego zakupu o wartości min. 30 zł brutto.

 8. W przypadku uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi. Jeżeli uszkodzenia Karty Programu pozwolą na odtworzenie ilości zebranych przez Uczestnika Punktów, Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę Programu uwzgledniającą ilość dotychczas zebranych, a niewykorzystanych przez Uczestnika Punktów. Ostateczną decyzję w sprawie możliwości odtworzenia uszkodzonej Karty Programu podejmuje Organizator, a Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika lub udostępnienia jej osobie trzeciej.

 

 1. WARUNKI PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM QMS

 

 1. Punkty przyznawane są Uczestnikowi za nabycie towarów w Sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Organizatora Programu.

 2. Uczestnik Programu otrzymuje 1 punkt za każde wydane 30,00 zł brutto podczas zakupów w Sklepie stacjonarnym (np. zakupy za kwotę 59,00 zł brutto – 1 pkt, zakupy za kwotę 60,00 zł brutto – 2 pkt, itd.). Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto towarów widniejącej na wystawionym przez Sprzedawcę paragonie lub fakturze za zakup towarów, co oznacza, że punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen. Naliczenie punktów następuje poprzez przybicie przez pracownika Sklepu stacjonarnego Organizatora w odpowiednim polu Karty Programu Lojalnościowego stosownej pieczęci. Każda pieczęć na Karcie Programu odpowiada 1 Punktowi przyznanemu w Programie Lojalnościowym.

 3. Warunkiem przyznania punktów jest okazanie przez Uczestnika przy nabyciu towaru pracownikowi Sklepu stacjonarnego Karty Programu. Naliczenie punktów następuje poprzez przybicie stosownej pieczęci przez pracownika Sklepu stacjonarnego Organizatora. Naliczenie Punktów późniejsze niż przy zakupie, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwe.

 4. W przypadku zwrotu lub odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży w ramach reklamacji towarów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie której naliczone zostały punkty, punkty te zostaną anulowanepoprzez przekreślenie przez pracownika Sklepu Stacjonarnego pieczęci umieszczonych w stosownych polach na Karcie Programu. W przypadku zwrotu lub odstąpienia w zakresie tylko części towarów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały punkty, nastąpi ponowne przeliczenie punktów, tj. anulowanie punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie punktów odpowiadających wartości towarów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

 5. W przypadku złożenia reklamacji towarów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie których naliczone zostały punkty, Organizator uwzględniając reklamację poprzez naprawę lub wymianę towaru nie dokonuje przeliczenia punktów, tzn. Uczestnik zachowuje punkty naliczone przy zakupie reklamowanych towarów. W przypadku obniżenia ceny towarunastąpi ponowne przeliczenie punktów, tj. anulowanie punktów naliczonych przy pierwotnej transakcji oraz naliczenie punktów odpowiadających wartości towarów po dokonaniu obniżenia ceny.

 6. Aktualny stan posiadanych punktów wynika z ilości pieczęci na Karcie Programu. Każda pieczęć na Karcie Programu odpowiada 1 Punktowi przyznanemu w Programie Lojalnościowym.

 7. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

 

 1. WYMIANA PUNKTÓW

 

 1. Punkty zgromadzone przez Uczestnika uprawniają Uczestnika Programu do zakupu określonych Produktów z wykorzystaniem Rabatu.

 2. Do każdego Produktu przyporządkowana jest określona liczba Punktów niezbędna do skorzystania z Rabatu na zakup danego Produktu.

 3. Wymiana Punktów przez Uczestnika następuję po zebraniu przez Niego 12 Punktów na Karcie Programu. Wymiana 12 zebranych Punktów może nastąpić wyłącznie jednorazowo, co oznacza, że jeżeli Uczestnik zdecyduje się na wymianę tylko części z 12-stu zebranych punktów, traci on możliwość wykorzystania pozostałych niewymienionych Punktów w późniejszym terminie.

 4. Jeżeli Uczestnik posiada wystarczającą ilość Punktów, uprawniającą do skorzystania z Rabatu, o czym mowa szczegółowo w pkt IV ppkt 3 niniejszego Regulaminu, może wybrać Produkt z listy dostępnych produktów i zgłosić swój wybór osobiście w Sklepie stacjonarnym.

 5. Po zgłoszeniu wymiany, okazaniu przez Uczestnika pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Karty Programu, pracownik Sklepu Stacjonarnego sprawdza dostępność Produktu i w razie pozytywnej weryfikacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez Uczestnika Produktu. Po dokonaniu wymiany punktów, pracownik Sklepu Stacjonarnego dokonuje przekreślenia pieczęci umieszczonych na Karcie Programu, stosownie do zasad określonych w pkt 3.

 6. Jeżeli spełnienie przez Organizatora świadczenia nie jest możliwe z powodu braku dostępności Produktu, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym Uczestnika. Uczestnik może wówczas wybrać inny Produkt z Listy produktów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Produktu wybranego przez Uczestnika, a z tytułu braku dostępności danego Produktu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.

 

 1. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

 

   1. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

   2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

    a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

    b. nie ma właściwości, o których istnieniu Organizator zapewnił Uczestnika, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

    c. nie nadaje się do celu, o którym Uczestnik poinformował Organizatora przy zawarciu umowy, a Organizator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

    d. została Uczestnikowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli Uczestnikiem jest Konsument, na równi z zapewnieniem Organizatora traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 2. Jeżeli Uczestnikiem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Uczestnika.

 3. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

 4. Organizator jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Uczestnik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, nie dotyczy to wad ukrytych.

 5. Organizator nie jest odpowiedzialny względem Uczestnika będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Uczestnika o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 6. Organizator odpowiada w stosunku do Uczestnika będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Uczestnika lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Uczestnika wystąpienia wady w Produkcie, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o występującej wadzie, przesyłając wiadomość na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Organizator może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z umową wybrany przez Uczestnika jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika inny sposób zaspokojenia.

 8. Uczestnik nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Organizator jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

 10. Organizator w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta, w którym Konsument żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Produktu o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

 11. Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Uczestnik proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową Produktu oraz dołączenie dowodu zakupu.

 12. Uczestnik wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Organizatora wadliwy Produkt na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 13. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Organizatora.

 14. Jeżeli Organizator dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Uczestnik może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Organizatora.

 15. Organizator odpowiada wobec Uczestnika z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Uczestnikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Produktu kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu Uczestnikowi, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

 16. Uczestnik, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Organizator zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

 17. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

 18. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Uczestnik jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Organizatora od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Uczestnik wiedział, iż prawa Organizatora były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

 19. Jeżeli Uczestnik uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Organizator może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Uczestnikowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Uczestnik dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 21. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w stosunku do Uczestnika niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona.

 22. Organizator nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

 1. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM QMS

 1. Program lojalnościowy QMS rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2017 roku. Czas trwania Programu wynosi 2 lata i obejmuje okres od dnia 15 listopada 2017 roku do dnia 15 listopada 2019 roku. Po upływie ww. terminu, wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 2. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu, po upływie okresu minimalnego tj. po dniu 31 maja 2019 roku z ważnego powodu rozumianego jako zakończenie współpracy z producentami i dystrybutorami Produktów objętych niniejszym Programem. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym.

 3. W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu, Organizator wyznaczy Uczestnikom dodatkowy termin do wymiany punktów na Produkty, nie krótszym niż 30 dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym.

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Uczestników o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie na stronie internetowej Organizatora https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym. Dokonanie wymiany punktów na Rabaty zgłoszonej w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Uczestnika na zmiany w Regulaminie jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Programie Lojalnościowym.

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

 3. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:

 1. telefonicznie: + 12 357 65 03 lub 510 252 007

 2. e-mail: biuro@qms.com.pl

 3. pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków

 1. Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://qms.com.pl/ oraz w Sklepie Stacjonarnym Organizatora w godzinach pracy Sklepu.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 grudnia 2019 r.

 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Projekt i wykonanie: 9SG - Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper Premium