Poniedziałki z Aroma Derm - 10% zniżki* z kodem rabatowym: AROMADERM10
Darmowa dostawa w środy* przy zakupach za min. 150 zł z kodem rabatowym: DOSTAWAQMS
W soboty bon rabatowy 10 zł* przy zakupach za min. 250 zł z kodem rabatowym: QMS10ZL
wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Program lojalnościowy - regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO QMS

W SKLEPIE INTERNETOWYM DZIAŁAJĄCYM POD ADRESEM WWW.QMS.COM.PL

 

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego QMS
w sklepie internetowym działającym pod adresem www.qms.com.pl oraz warunki uczestnictwa
w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

 

 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 

  1. Organizator/Sprzedawca - Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Twardowskiego 91C, 30–346 Kraków, NIP: 6761459152, REGON: 351404694.

  2. Serwis – strona internetowa www.qms.com.pl, w ramach której funkcjonuje sklep internetowy.

  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Serwisie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.qms.com.pl; Kupujący jest jednocześnie Usługobiorcą zawierającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

  5. Uczestnik Programu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.qms.com.pl, która przystąpiła do Programu Lojalnościowego QMS zgodnie z postanowieniami Regulamin Programu Lojalnościowego QMS.

  6. Program Lojalnościowy QMS - program organizowany przez Organizatora, przeprowadzany w sklepie internetowym www.qms.com.pl, polegający na tym, że Kupujący, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów w sklepie internetowym www.qms.com.pl, które uprawniają Uczestnika Programu do skorzystania z Rabatu na zakup Produktów wskazanych przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  7. Produkty – towary objęte Programem, które Uczestnicy mogą nabywać z wykorzystaniem Rabatu udzielanego przez Organizatora w zamian za określoną liczbę zgromadzonych w ramach Programu Punktów, wskazane na Liście Produktów znajdującej się w Serwisie w zakładce „Produkty w Programie lojalnościowym”.

  8. Lista Produktów – wykaz Produktów objętych Programem lojalnościowym QMS. Lista Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

  9. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  10. Rabat – rabat w wysokości 99% ceny sprzedaży brutto udzielany przez Organizatora na zakup określonych Produktów, który Uczestnik może uzyskać poprzez wymianę określonej liczby Punktów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  11. Zamówienie - złożone przez Uczestnika Organizatorowi oświadczenie woli, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem Rabatu udzielonego przez Organizatora w zamian za wymianę określonej liczby Punktów, określające istotne warunki takiej umowy. W przypadku Uczestnika będącego jednocześnie Konsumentem oświadczenie to zostaje złożone po otrzymaniu przez Konsumenta informacji na temat:

- głównych cech świadczenia,

- łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami lub sposobie, w jaki będą one obliczane, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach lub obowiązku ich uiszczenia, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony – łącznej cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie płatności za okres rozliczeniowy,

- czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,

- minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,

Dodatkowo, w przypadku Uczestnika będącego jednocześnie Konsumentem, oświadczenie to zawiera także potwierdzenie, ze Konsument wie, że pociąga ono za sobą obowiązek zapłaty.

  1. Konto – odróżniany za pomocą indywidualnego loginu i hasła Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w ramach którego gromadzone są dane Kupującego, w szczególności dane o złożonych zamówieniach.

  2. Rejestracja – wprowadzenie przez Kupującego danych do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy skutkujące utworzeniem konta.

  3. Regulamin Programu Lojalnościowego QMS – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego QMS w sklepie internetowym działającym pod adresem www.qms.com.pl, określający warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

  4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona na odległość, bez jednoczesnej łącznej obecności obu stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO QMS

 

  1. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego QMS i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

  2. Celem przystąpienia do Programu Lojalnościowego QMS Kupujący powinien dokonać Rejestracji i założyć Konto w Serwisie www.qms.com.pl zgodnie z zasadami opisanymi w „Regulaminie sklepu internetowego działającego pod adresem www.qms.com.pl” oraz zapoznać się z treścią i zaakceptować niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego QMS. Kupujący posiadający Konto w Serwisie przystępują do Programu poprzez zapoznanie się i jednokrotną akceptację niniejszego Regulaminu w zakładce „Program Lojalnościowy QMS.

  3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Organizatora.

  4. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.

  5. Dla jednego Uczestnika może być prowadzone tylko jedno konto z Punktami. Uczestnik nie może przekazać swoich Punktów innej osobie.

 

 1. WARUNKI PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM QMS

 

 1. Punkty przyznawane są na konto Uczestnika za nabycie towarów w Serwisie prowadzonym przez Organizatora Programu.

 2. Uczestnik Programu otrzymuje 1 Punkt za każde wydane 30,00 zł brutto podczas zakupów w Serwisie (np. zakupy za kwotę 59,00 zł brutto – 1 pkt, zakupy za kwotę 60,00 zł brutto – 2 pkt, itd.). Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto towarów widniejącej na wystawionym przez Sprzedawcę paragonie lub fakturze za zakup towarów, co oznacza, że Punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen.

 3. Punkty zostaną zarejestrowane na koncie Uczestnika w chwili złożenia zamówienia towaru w Serwisie. Aktywacja Punktów następuje najpóźniej następnego dnia po dniu zaksięgowania przez Organizatora zapłaty za towary nabyte w Serwisie uprawniające do przyznania Punktów Uczestnikowi, a w przypadku Uczestników będących Konsumentami – następnego dnia po upływie terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeśli w tym czasie Konsument nie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży w ramach reklamacji towarów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie której naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku odstąpienia w zakresie tylko niektórych towarów z wszystkich objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Punktów, tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie punktów odpowiadających wartości towarów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

 5. W przypadku złożenia reklamacji towarów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie których naliczone zostały punkty, Organizator uwzględniając reklamację poprzez naprawę lub wymianę towaru nie dokonuje przeliczenia Punktów, tzn. Uczestnik zachowuje Punkty naliczone przy zakupie reklamowanych towarów. W przypadku obniżenia ceny towaru nastąpi ponowne przeliczenie Punktów, tj. anulowanie Punktów naliczonych przy pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości towarów po dokonaniu obniżenia ceny.

 6. Aktualny stan posiadanych Punktów Uczestnik może sprawdzić po zalogowaniu się w Serwisie w zakładce „Program Lojalnościowy QMS – odnośnik: „Suma punktów”.

 7. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

 

 1. WYMIANA PUNKTÓW

 

 1. Punkty zgromadzone na koncie w Serwisie uprawniają Uczestnika Programu do zakupu określonych Produktów z wykorzystaniem Rabatu.

 2. Do każdego Produktu przyporządkowana jest określona liczba Punktów niezbędna do skorzystania z Rabatu na zakup danego Produktu.

 3. Jeżeli Uczestnik posiada wystarczającą ilość punktów do skorzystania z Rabatu, powinien wybrać Produkt poprzez naciśnięcie odnośnika "Wymień" przy danym produkcie, co spowoduje zgłoszenie Punktów do wymiany na Rabat oraz odjęcie Punktów za dany Produkt z sumy dotychczas zebranych Punktów na koncie Uczestnika.

 4. Po zgłoszeniu wymiany, Organizator sprawdza dostępność Produktu i w razie pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zgłoszenia. Do zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem Rabatu dochodzi z chwilą potwierdzenia Uczestnikowi przez Organizatora informacji o przyjęciu zgłoszenia.

 5. Organizator podaje informacje, do których wskazania Uczestnikowi przed zawarciem umowy jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, tj.:

  1. informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

  2. dane identyfikujące Organizatora, w tym o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także o numerze, pod którym został zarejestrowany;

  3. adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się e Organizatorem;

  4. adres, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;

  5. łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę - łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

  6. koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

  7. sposób i termin zapłaty;

  8. sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

  9. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

  10. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

  11. obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2

  12. brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

  13. obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

  14. istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

  15. kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

  16. czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

  17. minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

  18. wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

  19. funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;

  20. mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

  21. możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 1. W celu kompleksowej i niezwłocznej realizacji Zamówienia, jak również w celu weryfikacji, poprawności danych wskazanych w Zamówieniu, Organizator może dodatkowo kontaktować się z Uczestnikiem telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail.

 2. Po zawarciu umowy przez Strony Organizator przesyła wiadomością e – mail na podany przez Konsumenta podczas rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie zawiera informacje wskazane w pkt IV.5.

 3. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem sobót, świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

 4. Na całkowity czas realizacji Zamówienia składa się procedura przygotowania Produktu przez Organizatora oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do Uczestnika.

 5. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Uczestnika.

 6. Informacje o Produktach, takie jak w szczególności: ogłoszenia, cenniki podane w serwisie nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

 1. ZAPŁATA CENY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOSTAWY

 

 1. Płatność za nabyty w serwisie przez Uczestnika Produkt dokonywana jest za pomocą sposobów płatności udostępnionych w Serwisie.

 2. Wszystkie ceny w serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Opis Produktu zawiera również cenę netto, a w przypadku Produktów sprzedawanych w ilości większej niż 1 sztuka – oprócz ceny za zestaw składający się z więcej niż 1 sztuki, ponadto cenę jednostkową brutto i cenę jednostkową netto.

 4. Koszty dostawy Produktów podane są oddzielnie w Serwisie oraz są widoczne w formularzu w toku realizacji procesu zamówienia.

 5. Serwis umożliwia Uczestnikowi następujące formy płatności:

  1. przedpłata (faktura pro-forma),

  2. płatność za pobraniem.

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności w postaci przedpłaty na konto Organizatora, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy Organizatora o nr: 58175000120000000020323857

 2. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.

 3. Uczestnik dokonuje zakupu Produktu oraz Zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Uczestnika.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty trzecie realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 5. Serwis realizuje Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Realizacja Zamówień następuje w terminie do 30 dni kalendarzowych.

 7. Dostawa Produktów wskazanych w Zamówieniu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z Organizatorem możliwy jest odbiór osobisty Produktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 pod adresem ul. Prochowa 13A, 31 – 532 Kraków.

 8. W przypadku dostawy Produktów na terenie Polski Zamówienie złożone w danym dniu do godziny 12:00 jest przekazywane kurierowi i dostarczane w dniu następnym.

 9. W przypadku dostawy towarów na terenie Krakowa Zamówienie złożone do godziny 11:00 jest dostarczane w tym samym dniu pomiędzy godziną 13:00 a 18:30. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 dostarczane są w dniu następnym.

 10. Jeżeli spełnienie przez Organizatora świadczenia nie jest możliwe z powodu braku dostępności Produktu, Organizator niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomi o tym Uczestnika i dokona zwrotu uiszczonych przez Uczestnika opłat oraz Punktów, odjętych z konta Uczestnika w związku ze zgłoszoną wymianą.

 11. Celowe jest dokonanie przez Uczestnika w miarę możliwości sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisanie odpowiedniego protokołu. Sprawdzenie przesyłki usprawni dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach celowe jest, aby Uczestnik skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z Organizatorem.

 12. Przesyłka zamówionego Produktu na terenie Polski jest bezpłatna przy kwocie Zamówienia przekraczającej 300,00 zł netto (369,00 zł brutto) do 30 kg. Poniżej 300,00 zł netto pobierana jest opłata w wysokości:

a) do 30 kg – 15,99 zł brutto

 1. Przesyłka zamówionego Produktu na terenie Krakowa jest bezpłatna przy kwocie Zamówienia powyżej 100,00 zł netto (123,00 zł brutto). Poniżej kwoty 100,00 zł netto opłata za przesyłkę wynosi 13,00 zł netto (15,99 zł brutto).

 2. Na termin otrzymania przesyłki przez Uczestnika składa się czas realizacji Zamówienia i czas dostawy przesyłki.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu Uczestnik zostanie o nich niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

 4. Listę zgłoszonych Zamówień oraz Zamówień, które zostały już wykonane, Uczestnik może sprawdzić po zalogowaniu się do Serwisu w zakładce „Program lojalnościowy „___”" w sekcji "Wymienione produkty". Produkty nabyte w ramach Programu posiadają status "Wymieniono", a Produkty, które oczekują na realizację Zamówienia - status "Zgłoszone do wymiany".

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ Z KONSUMENTEM

 

  1. Uczestnik, będący jednocześnie Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy,

  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,

  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

  4. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

  5. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

  1. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi złożyć Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. w formie pisma wysłanego pocztą na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na poniższym formularzu lub POBRAĆ WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY. Wykorzystanie poniższego formularza ma na celu ułatwienie realizacji procedury odstąpienia od umowy i nie jest obligatoryjne:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sz. P. Mariusz Smoter, Mariusz Smoter Quick Medical Service,

ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków,

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy / odbioru…..…………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(ów)……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………........

Adres konsumenta(-ów) (pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail): ..........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………….

data, podpis Konsumenta (-ów)(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

* niepotrzebne skreślić

 

  1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14 – dniowego terminu.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Organizator zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Organizatora) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

  3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Organizatorowi lub przekazać osobie upoważnionej do odbioru  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Organizator zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Organizator zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
   i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach zawarcia umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia są Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia

b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

 

   1. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

   2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Organizator zapewnił Uczestnika, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Uczestnik poinformował Organizatora przy zawarciu umowy, a Organizator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Uczestnikowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli Uczestnik jest Konsumentem, na równi z zapewnieniem Organizatora traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 2. Jeżeli Uczestnik jest Konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Uczestnika.

 3. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

 4. Organizator jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Uczestnik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 5. Organizator nie jest odpowiedzialny względem Uczestnika będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Uczestnika o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 6. Organizator odpowiada w stosunku do Uczestnika będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Uczestnika lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Uczestnika wystąpienia wady w Produkcie, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o występującej wadzie, przesyłając wiadomość na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Organizator może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z umową wybrany przez Uczestnika jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika inny sposób zaspokojenia.

 8. Uczestnik nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Organizator jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

 10. Organizator w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta, w którym Konsument żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Produktu o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

 11. Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Uczestnik proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową Produktu oraz dołączenie dowodu zakupu.

 12. Uczestnik wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Organizatora wadliwy Produkt na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków.

 13. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Organizatora.

 14. Jeżeli Organizator dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Uczestnik może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Organizatora.

 15. Organizator odpowiada wobec Uczestnika z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Uczestnikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Produktu kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu Uczestnikowi, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

 16. Uczestnik, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Organizator zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

 17. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

 18. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Uczestnik jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Organizatora od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Uczestnik wiedział, iż prawa Organizatora były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

 19. Jeżeli Uczestnik uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Organizator może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Uczestnikowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Uczestnik dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 21. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w stosunku do Uczestnika niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona.

 22. Organizator nie udziela gwarancji na Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu.

 

  1. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM QMS

 

 1. Program lojalnościowy QMS rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2016 roku. Czas trwania Programu wynosi 1 rok i obejmuje okres od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 15 listopada 2017 roku. Po upływie ww. terminu, wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie lojalnościowym QMS w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie w formie pisemnej wysłane na adres Uczestnika podany podczas rejestracji w Serwisie. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Uczestnikowi, Organizator wyznaczy Uczestnikowi dodatkowy termin do wymiany Punktów na Rabat, nie krótszy niż 30 dni, o czym poinformuje Uczestnika w piśmie zawierającym oświadczenie o wypowiedzeniu uczestnictwa.

 3. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie lojalnościowym QMS, składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres biuro@qms.com.pl lub pocztą na adres Organizatora.

 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Programu, Organizator wyznaczy Uczestnikowi termin nie krótszy niż 30 dni, w którym Uczestnik może wykorzystać Punkty zgromadzone na koncie. Po upływie ww. terminu Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego konto zostanie zamknięte.

 5. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu, po upływie okresu minimalnego tj. po dniu 31 maja 2017 r. z ważnego powodu rozumianego jako zakończenie współpracy z producentami i dystrybutorami Produktów objętych niniejszym Programem. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o planowanym zakończeniu Programu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także udostępniając odpowiednią informację na stronie internetowej Serwisu.

 6. W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu, Organizator wyznaczy Uczestnikom dodatkowy termin do wymiany punktów na Produkty, nie krótszy niż 30 dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora.

 

  1. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA

 

 1. Dane osobowe Uczestników przekazywane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych przez Uczestnika w Serwisie są przetwarzane przez firmę Mariusz Smoter Quick Medical Service zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zamówień, a także w celach marketingowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych. Pozostałe prawa i obowiązki Uczestników w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Organizator podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji w Serwisie.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

  1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Uczestników o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie. Dokonanie wymiany punktów na Rabaty zgłoszone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Uczestnika na zmiany w Regulaminie oznacza konieczność usunięcia konta w Serwisie.

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 ze zm.).

 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:

 1. telefonicznie: + 12 357 65 03 lub 510 252 007

 2. e-mail: biuro@qms.com.pl

 3. pisemnie na adres: ul. Prochowa 13 A, 31 – 532 Kraków

 1. Uczestnicy mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.

 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep internetowy Shoper.pl