wszystko dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i SPA
do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego działającego pod adresem www.qms.com.pl
(obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.qms.com.pl (zwanego dalej "Serwis") lub innych kanałów komunikacji z klientem jest Mariusz Smoter prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Twardowskiego 91 C, 30 – 346 Kraków, NIP: 676-145-91-52, REGON: 351404694 (zwany dalej „Administratorem”).

2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane w oparciu o zasady przewidziane w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) ((Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), jak również w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Definicje użyte w niniejszym dokumencie, a pisane z wielkiej litery mają znaczenie określone w regulaminie Serwisu (dalej: „Regulamin”), o ile w niniejszym dokumencie nie znajdują się odrębne definicje tych zwrotów.

 

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Wszelkie dane osobowe są gromadzone w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a zbieranych w trakcie Rejestracji Konta jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Kupującego na przetwarzanie tych danych udzielana w celu założenia i korzystania z Konta w Serwisie. Zgoda jest potwierdzana przez Kupującego poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Kupującego zakupu Towarów w Serwisie, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Kupującego. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Dane osobowe Kupującego mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

5. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją w Serwisie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

6. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień będą przechowywane przez co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży i innych stosunków prawnych. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

 

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Cel oraz zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora wynika z charakteru dokonywanej przez Kupującego czynności.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

 1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatnie, stosownie do celu oraz w sposób ograniczony oraz uzależniony celem przetwarzania,
 4. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 5. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Kupujący podaje następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres dostawy,
 3. dane do wystawienia faktury,
 4. adres e-mail,
 5. numer telefonu,
 6. nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami;
 7. numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.

4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Kupującego.

5. Podanie danych określonych w pkt 3 jest dobrowolne, jednakże ich nieudzielenie może skutkować niemożnością wykonania umowy lub kontynuowania współpracy.

6. Przykładowe cele zbierania danych osobowych Kupujących przez Administratora:

 1. składanie i przyjmowanie Zamówień,
 2. zawarcie i realizacja Umowy,
 3. rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
 4. bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,

7. Przekazane przez Kupującego dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom i osobom do tego upoważnionym, gwarantującym zachowanie bezpieczeństwa otrzymanych danych (np. kurier, pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem), a także innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (np. policja, prokuratura, organy administracji publicznej).

8. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Kupującemu na jego wniosek szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez niego środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Kupującego drogą elektroniczną.

 

IV. UPRAWNIENIA KUPUJĄCYCH

1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Odwołanie zgody lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@qms.com.pl, wiadomości listem poleconym na adres Administratora lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12 357 65 03.

3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Kupującego nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Kupujący może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie lub w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@qms.com.pl.

4. Kupujący ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Projekt i wykonanie: 9SG - Agencja Interaktywna
Sklep internetowy Shoper Premium